Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har en lång historia och dess rötter går tillbaka till den tid då kristendomen kom till Sverige omkring 1000-talet. Kyrkan var i ungefär tusen år knuten till staten innan riksdagen år 2000 beslutade om en separation av kyrka och stat. Som kyrkan ser det fortsätter den på uppdrag från Gud med att arbeta för en bättre värld för hela mänskligheten och för människors värde och rättigheter. Missionen har också moderniserats till att numera även inkludera klimatfrågan och en rättvis fördelning av världens resurser. Svenska Kyrkan, som är en del av den världsvida, kristna kyrkan, är ett evangelisk-lutherskt trossamfund med rikstäckande organisation.

Svenska kyrkan arbetar internationellt

I media har Svenska kyrkan utsatts för smutskastning efter avslöjanden om bland annat utlandsresor i privat regi för kyrkans pengar. Det är helt naturligt att Svenska Kyrkan granskas och man har inom kyrkan också tagit anklagelserna på allvar. Kyrkan medger att vissa av de händelser som har lyfts fram i medierapporteringen inte går att försvara. Samtidigt pekar man på det viktiga arbete som görs på såväl nationell som internationell nivå för att tackla samhällsutmaningar, som till exempel flyktingkatastrofen på senare år.

Svenska kyrkan beslutade att med omedelbar verkan låta en extern part utföra en oberoende granskning av kyrkans utländska verksamhet. I väntan på resultatet av granskningen har två ansvariga chefer blivit avstängda från sina tjänster. Kyrkan tar de uppgifter kring utlandsresor som har framkommit på allra största allvar och har givit den externa granskaren i uppgift att kontrollera huruvida de riktlinjer som finns kring resor har efterföljts eller inte. Kyrkan kommer också att ompröva sina riktlinjer kring resande för att säkerställa att denna verksamhet motsvarar medlemmarnas förväntningar.

Svenska kyrkan består av 1400 församlingar över hela landet

Arbetsresor en del av verksamheten

Svenska kyrkan arbetar i flera olika länder världen över. Av denna anledning är internationellt resande inte bara ett naturligt inslag i verksamheten utan också ett nödvändigt sådant. Kyrkan har riktlinjer rörande resande och representation som måste följas, på samma sätt som Skatteverket har regler kring samma tema. Resandet i kyrkans tjänst ska ske med måttfullhet och hållas inom vad som kan anses vara rimliga gränser. De resor som utförs ska dessutom föregås av en noggrann planering och överensstämma med de riktlinjer för resor som kyrkan har satt upp.

Det har visat sig att de uppgifter som har framkommit om att biskop Sven-Bernhard Fast ska ha åkt på en lyxresa till Melbourne inte stämmer. I slutet av 2015 åkte han däremot på en tjänsteresa till australiensiska församlingar inom Svenska kyrkan. Biskop Sven-Bernhard Fast tog ut semester i samband med denna tjänsteresa, men har lämnat regelrätta uppgifter för resa och traktamente. Felaktigheten bestod i en uträkning vid kansliets behandling av reseräkningen. Eftersom resan delvis var en semesterresa betalade biskopen för hotellrummet med sitt eget privata kort och fick först felaktigt ersättning för denna kostnad. Den felaktiga utbetalningen har därefter korrigerats.

Ett fåtal tveksamheter

Svenska kyrkan består av cirka 1400 församlingar och Ekot begärde före sin granskning att få uppgifter från alla dessa. Kyrkan var samarbetsvillig och lämnade ut de uppgifter som media hade begärt. Av alla dessa församlingar var det endast uppgifter från 41 församlingar som behövde undersökas närmare. Även majoriteten av dessa uppgifter har kunnat förklaras, medan ett fåtal av fallen faktiskt innehållit tveksamheter eller oegentligheter. Kyrkan välkomnar granskningen och kommer att ta itu med alla eventuella misstag och oklarheter för att minimera risken för att sådana inträffar igen i framtiden.